Tidlig Indsats

KIDS – Kvalitets udvikling i dagtilbud

I Villa Valby har vi været rigtig glade for i to år at arbejde med KIDS. Det har givet os et indblik i vores hverdag og skærpet vores opmærksomhed på det pædagogiske miljø. I huset er vi opmærksomme på at alle børn, har ret til lige betingelser for læring og udvikling, det vi kalder for chancelighed. I vuggestuen er der ansat ekstra personale for at skabe bedre betingelser for trivsel og udvikling, meget tidligt i børnenes liv.

KIDS er en metode til at sætte mål, rammer og til at oparbejde en systematisk evaluering af det pædagogiske arbejde. Villa Valby har deltaget i den bydækkende tidlige indsats, som har givet institutionen mulighed for gennemgå flere kompetenceforløb, indenfor de områder der bliver beskrevet i det følgende.

Vi har arbejdet med de fysiske omgivelser – både inde og ude, relationer – fællesskaber hvor både børn-børn og børn-voksne indgår, og leg og aktivitet – legezoner, uforstyrret og genkendelig leg. I forhold til fysiske omgivelser har vi blandt andet købt tematæpper, borde der kan vippes og bruges som afskærmning, udekøkken og fokus på at indretningen i huset er dynamisk. I forhold til relationer har vi arbejdet med børnefælleskaber. Både børnefællesskaber i grupperne men også at børnene indgår i nye fællesskaber på tværs af huset, blandt andet via vores fælles aktiviteter i løbet af året, og at de nye fællesskaber bliver understøttet. I forhold til leg har vi lege der skærper fantasien og lege der er genkendelige og nemme at gå til, da vi har lavet temakurve. På legepladsen har vi ligeledes fokus på, at alle børn tilbydes at være deltagere i lege eller aktiviteter, Vi er bevidste om børns forskelligheder, netop derfor har vi prioriteret at være mange voksne på legepladsen i middagsstunden.

Vi har arbejdet med Gruppens plan, som et medbestemmende arbejdsredskab for børn og voksne til udarbejdelse af en aktivitet fra start til slut. Der er fokus på at skabe forudsigelighed og forberedelse for det enkelte barn, og har til formål at støtte børn i at begå sig i det sociale fællesskab, oftest inddelt i mindre grupper. Børnene får styrket grundlæggende sociale kompetencer, som at kunne sætte sig i andre børns sted, at de tør byde ind i fællesskabet og at de kan mærke efter og sige til og fra. Vi oplever at børnene har taget begrebet til sig og er mere tilbøjelige til at blive i aktiviteten, nu hvor de selv har haft medbestemmelse.

Undervejs har vi arbejdet med den voksnes rolle i ovenstående og er blevet mere bevidste om hvornår vi skal gå forrest, ved siden af, eller bagerst i børnenes lege for at understøtte deres læring og udvikling. I mange af vores aktiviteter deler vi børnene op i mindre grupper for at skabe en tættere relation og for at tilpasse aktiviteten til deres udvikling. For at kunne være de bedste rollemodeller og skabe de bedste betingelser for læring og udvikling, har vi været på indretningskurser, fået supervision i forhold til implementering af gruppens plan og organisering af legepladsen, foredrag, personaledage med oplæg om børns udvikling og social tænkning, kurser i low arousal.

KIDS vil altid være en del af vores kernefortælling – altså den måde vi ser børnene på og arbejder ud fra. Vi oplever at være blevet en personalegruppe der har fået det samme mindset, og er blevet bevidste om hvordan vi kan være med til at skabe de bedste betingelser for at børnene har mulighed for at leve et godt børneliv.