Sproggrupper

Vi tilbyder alle to-sprogede børn over 3 år sprogstimulering i en mindre gruppe et par gange om ugen.  Folkeskolelovens § 4a - se loven hos Undervisningsministeriet

 

D. 1.aug. 1999 trådte den ændrede folkeskolelovs paragraf 4a i kraft. Det betyder, at tosprogede børn, der er optaget i en daginstitution skal tilbydes særlig støtte, hvis deres sproglige udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan fremmes indenfor institutionens egne pædagogiske rammer. Målet er at sikre, at de tosprogede børn kommer til at beherske det danske sprog ved skolestart.

I denne forbindelse skal der laves en individuel vurdering af alle tosprogede børn mellem 3 og 6 år. Vurderingen skal give et billede af barnets sprogudvikling og danne grundlag for en vurdering af, om barnet har brug for ekstra sprogstimulering.

En del børn starter her i institutionen uden at kunne dansk, derfor er det vigtigt for disse børn at få ekstra hjælp til at tilegne sig det danske sprog. En stor del af sprogstimuleringen foregår på stuerne fælles for hele børnegruppen, kun i særlige tilfælde og situationer foregår der undervisning uden for gruppen.

I sprogarbejdet bruger vi fx spil, bøger og "sprogposer" med forskelligt indhold med fx dyr. Derudover tager vi udgangspunkt i forskellige lege, sange, rim, remser og i samtaler. Vi tager indimellem på oplevelsesture.

 

Der arbejdes blandt meget andet med begreber, rollelege og rytmiske lege. "Sprogposer" med forskelligt indhold fx beklædningsdele, bruges til at støtte begrebsindlæringen.

En stor del af sprogindlæringen er indlagt som en naturlig del i morgensamlingen, hvor det enkelte barn får mulighed for at komme til orde og blive hørt. Her lægges der særlig vægt på sprogforståelsen

 

I 2007 vedtog folketinget at de enkelte kom-muner skulle sørge for at alle 3årige børn får tilbudt sprogvurdering og efter behov tilbydes sprogunderstøttende aktiviteter og anden bi-stand.

 

I københavns kommune har man en samlet indsats for mål og rammer for sprogindsatsen for det 0-5 år barn i en handleplan.

 

I hovedtræk er der følgende elementer i den samlede sprogindsats:

 

1. Vi skal tilbyde jer en sprogtest af jeres barn når det ca. 3 år. Denne test er delt op i to dele. Forældrene skal udfylde en del af testen og vi skal udfylde en anden. På baggrund af testen indkaldes I til en samtale hvor vi sammen gen-nemgår resultatet.

Derefter skal vi sammen lave en handleplan og opfølgning på sprogvurderingen.

Det er jer der beslutter om jeres barn skal testes.

 

2. 5års status inden indskrivning til skole/fritidshjem.

I forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse og fritidshjem skal vi tilbyde jer en 5års statussamtale. Femårsstatus er en helhedsorienteret samtale hvor vi særligt fokuserer på barnets sproglige, motoriske, sociale og trivselsmæssige udvikling.

 

Nogle af de spørgsmål vi kommer ind på i samtalen vil være:

- er barnet nysgerrigt, videbegærligt og interesseret i omverdenen

- kan barnet koncentrere sig om bestemte opgaver i længere tid ad gangen

- er barnets ordforråd og begrebsverden alderssvarende

- kan barnet forstå en kollektiv besked

- kan barnet tilsidesætte egne behov og lytte til andre børn, vente til det bliver ens tur

- kan barnet selv gå på toilettet

- kan barnet selv tage tøj på

- kan barnet selv klare små konflikter og drillerier

 

3. Vidensoverdragelse til skole/fritidshjem

Inden dit barn stopper her i institutionen skal vi sammen tage stilling til, om der er behov for at overdrage oplysninger til barnets kommende skole/fritidshjem.

 

Børn der skal have særlig opmærksomhed.

 

Har vi et barn i institutionen, hvor personale eller forældre er bekymrede for dets trivsel og udvikling, prøver vi i første omgang at være ekstra opmærksomme. Vi ser på hvordan det reagerer på sine omgivelser og på, hvordan omgivelserne reagerer på barnet. Vi giver barnet den støtte, vi kan (rammer og ressourcer), samtidig med at vi prøver at få overblik over, hvad der sker.

 

Vi orienterer selvfølgelig forældrene og taler løbende med dem om, hvad der sker, om vores iagttagelser og om, hvad vi gør. Sammen prøver vi at finde eventuelle forklaringer, løsninger og handlemåder / muligheder.

 

Men testen for skolemodenhed er ikke, som jeg ofte har hørt forældre sige, "min dreng kan da sagtens koncentrerer sig i lang tid om ....."

Testen er, om han kan koncentrerer sig i bare 20 minutter om noget han ikke har lyst til, i betydningen noget han ikke selv har valgt! " citat Ann Elisabeth Knudsen, hjerneforsker

 

Hvordan vi hjælper barnet afhænger både af situationen og af barnet og dets problemer. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, der findes sjældent en enkel og færdig opskrift.

Skal barnet have hjælp "udefra" kan vi eller forældrene rette henvendelse til PPR, som er et rådgivningstilbud i Københavns Kommune, hvor fx psykologer og talepædagoger vurderer behovet for yderligere støtte.

 

Det er vigtigt at resten af børnegruppen lærer og er med til at vise større hensyn, respekt og "overbærenhed" overfor det pågældende barn.