Pædagogiske pejlemærker

Københavns Kommune har nedsat et pædagogisk kvalitetsudvalg. Dette udvalg har udarbejdet pejlemærkerne som konkrete bud på, hvordan institutionerne kan styrke arbejdet med at højne den pædagogiske kvalitet.

I de følgende punkter har Københavns Kommune kort skitseret hvert enkelt pejlemærke. Under hvert punkt, har institutionen uddybet disse (kommer snart).

 

Sociale relationer - positiv voksenkontakt hver dag

Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag - og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.

 

 Læs uddybelsen af dette pejlemærke under menupunktet evalueringer 

 

Inklusion og fællesskab - børne- og ungefællesskaber til alle

Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.

 

Læs uddybelsen af dette pejlemærke under menupunktet evalueringer  

 

Sprogindsatsen - muligheder gennem sprog Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog.I 2014 har vi arbejdet særligt fokuseret med dette udviklingsområde gennem forskellige pædagogiske emner og aktiviteter, ligesom vi har arbejdet med det i reflekstionsfællesskab i huset som i klyngen. 

 Læs uddybelsen af dette pejlemærke under menupunktet evalueringer 

 

Forældresamarbejde - forældrepartnerskab

Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel

.Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab.

 

Læs uddybelsen af dette pejlemærke under menupunktet evalueringer  

 

Sammenhæng - også i overgange

Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang.

 

 Læs uddybelsen af dette pejlemærke under menupunktet evalueringer 

 

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der - på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børne- og unge-gruppe og øvrige lokale forhold.

Læs uddybelsen af dette pejlemærke under menupunktet evalueringer