Sammenhænge - også i overgange

Overgange i institutionen.

Ved overgangen fra ét dagtilbud til et andet ændres og udvides barnets verden. Der sker ændringer i det fysiske og sociale miljø, nye voksne og børn kommer til, og andre forsvinder. Omgivelserne forandrer sig – nye systemer og nye kulturer.

Vi skal samarbejde med børn og forældre om, at alle oplever en så tryg, god og sammenhængende overgang som muligt.

 

Overgangen fra vuggestuegruppen til en af børnehavegrupperne

Ved overgangen fra Spirestuen til en af børnehavegrupperne (Ærter eller Radiser) inviteres I som forældre en måneds tid inden til en samtale med en voksen fra den ”gamle” og den ”nye” stue. Vi udveksler erfaringer og taler om jeres barn, og fortæller om hverdagen i en børnehavegruppe.

I tiden op til overflytningen forberedes jeres barn på det nye liv og besøger (evt. sammen med en voksen) den ”nye stue” til frokost eller til frugt, ligesom det altid er velkomment, når døren er åben.

I opfordres ligeledes til at besøge stuen og snakke med de voksne om, hvordan overgangen skal foregå. Den første dag i børnehaven forventer vi, at barnet deltager et par timer i livet på stuen sammen med jer.

I kender jeres barn bedst, men generelt er det vores erfaring, at det tager omkring en uge, før I og barnet har fundet jer til rette i de nye omgivelser.

 

Overgangen fra børnehave til skole og fritidshjem.

Børn starter i skolen i det år, hvor de fylder 6. De forskellige fritidshjem optager børn omkring april/maj.

Som institution er vi tilknyttet Bavnehøj Skole, som vi samarbejder med (Stærkt samarbejde). To gange årligt inviteres de kommende skolebørn til at deltage i skolens liv og lære den at kende sammen med en voksen fra børnehaven.

Forældre til kommende skolestartere kan i efteråret afgive deres skoleønsker. Institutionen udarbejder via KbhBarn et overdragelsesdokument i samarbejde med forældrene på alle børn. Dokumentet danner grundlag for en samtale om barnets sproglige, sociale, motoriske og trivselsmæssige udvikling. Herefter sendes dokumentet til barnets skole.

I børnehaven snakker vi ofte om, hvornår børnene skal starte i skole (skolen som begreb optager dem i alle aldre), om forventninger og om, hvad en skole er. Ved kalenderårets start, når tiden nærmer sig, opretter vi på tværs af stuerne (Tomater, Ærter og Radiser) en gruppe specielt for de kommende skolebørn, som beskæftiger sig med mere krævende aktiviteter fx længere ture ud af huset. Her får børnene udvidet deres kendskab til omverdenen og sat ord og billeder på (nye?) begreber.

I foråret planlægger vi en skoleuge, som går mere i dybden med begrebet skole.

Vi besøger så vidt muligt de forskellige skoler, som børnene skal starte på efter sommerferien, hvor vi fx undersøger et klasseværelse og skolegården, finder toiletterne, beser garderoberne, møder en lærer eller to, genser ”gamle bekendte”, lurer på gangene og indsnuser de nye lugte, ..…………

Vi besøger ligeledes et fritidshjem, måske leger vi ”skole”, laver små opgaver og holder frikvarter på legepladsen. Ugen slutter af med en fest, som børnene planlægger.

I Tomatgruppen arbejdes der - med udgangspunkt i det enkelte barn – på at inddrage de kommende skolebørn i børnehavens aktiviteter en gang om ugen og gerne i en mindre gruppe.

 

Overgange i de pædagogiske rutiner og aktiviteter.

 

I 2016 valgte vi at have fokus på overgange i de pædagogiske rutiner og aktiviteter. I den forbindelse valgte vi, at have dette særlige fokus i sommerfest projektet:

 

Evaluering af sommerfestprojekt 2016.

Hvert år til sommerfesten i Villa Valby optræder børnene med en teaterforestilling, som vi arbejder med, på tværs af stuerne, i 3 uger.

I år har emnet været cirkus. Vi har valgt, at arbejde i aldersopdelte grupper, hvor der har været bedre mulighed for at skabe den nødvendige tryghed og tilpasning af tempoet.

Aldersopdelte grupper giver også bedre mulighed for at tilpasse udfordringerne. Eksempelvis har de ældste børn øvet sig på flere forskellige numre til forestillingen. Fællesskabet med jævnaldrende fra andre stuer er ligeledes tænkt ind som et overordnet mål for projektet.

Da vi i år har særligt fokus på pejlemærket ”overgange”, har dette emne optaget os særligt under projektet. Vi har på personalelørdagen i januar, og ud fra tidligere evalueringer, aftalt, at have særligt fokus på omklædningen, som er en overgang, der ofte er vanskelig for en stor del af børnene.

Mål: vi ønsker, at gøre omklædningen før forestillingen til en mere tryg oplevelse for børnene.

Begrundelse: Omklædningen er en lidt kaotisk situation, hvor der er mange krav og udfordringer for børnene.

Tiltag:

  • De yngste har øvet sig i at tage cirkustøj på som en del af forberedelsen til froesitllingen.
  • Vi klæder børnene om før festen starter.
  • Vi reparerer det gamle, og køber nyt sort tøj, så det der er passer og ser pænt ud.
  • Vi har brugt tid på at diskutere og reflektere over den æstetiske betydning, det sorte tøj har.
  • Vi har prøvet at få en fælles forståelse for, at det sorte tøj er en basis for bedre og nemmere at kunne skabe en illusion hos både børn og publikum.
  • Vi har en fælles forståelse for at ingen skal tvinges til at klæde om. Det er vigtigere, at børnene er med på scenen.
  • Vi deler os op, når vi klæder om, så der er færre at forholde sig til.

Evaluering:

Vi oplevede, at flere børn end tidligere var med i forestillingen – også fra Spirestuen.

Børnene var blevet trygge ved det sorte tøj og omklædningen gik fint og mere roligt.

Det fungerede fint, at klæde de yngste om efter deres middagslur, og det var en god appetizer at nogle af børnene var klædt om under festen.